• Buhalterinė apskaita
  Teikiame buhalterinės apskaitos paslaugas
 • Konsultacijos
  Konsultuojame visais su buhalterine apskaita susijusiais klausimais
 • Paslaugų kainos
  Teikiame paslaugas už prieinamą kainą (galimi ir barteriniai maina)

UAB „Linega”

Buhalterinė informacija

Buhalterinės apskaitos apibrėžimas – bet kokių ūkinių operacijų ir/ar ūkinių įvykių, veiklų, išreikštų pinigais, registravimo, grupavimo ir apibendrinimo sistema, skirta gauti informaciją ekonominiams sprendimams priimti ir (arba) finansinei atskaitomybei sudaryti, procesams valdyti.

Buhalterinės apskaitos reglamentavimas ir taikymas.


Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas nustato apskaitos organizavimą, apskaitos dokumentus ir registrus bei jų saugojimą, klaidų taisymą, atsakomybę už apskaitos organizavimą ir apskaitos dokumentų išsaugojimą.

Buhalterinės apskaitos įstatymas taikomas šiais atvejais:

 1. užsienio ūkio subjektams, veikiantiems per nuolatinę buveinę Lietuvos Respublikoje, užsienio ūkio subjektams, kurių atstovybės yra Lietuvos Respublikoje.
 2. ūkininkų ūkiams;
 3. ribotos ir neribotos civilinės atsakomybės juridiniams asmenims;
 4. gyventojams, kurie verčiasi individualia veikla (nuolatiniams Lietuvos gyventojams, kurie verčiasi individualia veikla, ir nenuolatiniams Lietuvos gyventojams, veikiantiems per nuolatinę bazę Lietuvos Respublikoje);

Ūkininkų ūkių, gyventojų, kurie verčiasi individualia veikla, užsienio ūkio subjektų, pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos tvarką nustato Vyriausybė arba jos įgaliota institucija tiek, kiek  Buhalterinės apskaitos įstatymas nenustato kitaip.

Lietuvos banko, kitų kredito įstaigų, finansų maklerio įmonių, investicinių kintamojo kapitalo bendrovių, pensijų fondų, jų valdymo įmonių buhalterinės apskaitos tvarkymą ir organizavimą nustato LR Buhalterinės apskaitos įstatymas, jei kiti Lietuvos Respublikos įstatymai nenustato kitaip.

Ribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys, savo veikla siekiantys pelno, tvarkydami apskaitą vadovaujasi verslo apskaitos standartais arba tarptautiniais apskaitos standartais. Verslo apskaitos standartus rengia ir tvirtina Viešoji įstaiga Audito ir apskaitos tarnyba.

Viešojo sektoriaus subjektai buhalterinę apskaitą tvarko ir finansines ataskaitas rengia vadovaudamiesi Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu (Žin., 2007, Nr. 77-3046; 2010, Nr. 67-3341) ir viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais.

 

Ūkio subjektai, kurių vertybiniais popieriais  prekiaujama reguliuojamose rinkose, apskaitą tvarko pagal tarptautinius apskaitos standartus.

Pelno nesiekiantys ribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys, kurie nepriskirti viešojo sektoriaus subjektams, buhalterinę apskaitą tvarko ir finansines ataskaitas rengia vadovaudamiesi Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo ir politinių kampanijų dalyvių neatlygintinai gauto turto ir paslaugų įvertinimo taisyklėmis, patvirtintomis finansų ministro 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. 1K-372.

Dėl pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos tvarkymo ir finansinių ataskaitų sudarymo euro įvedimo laikotarpiu