Straipsniai

„SODROS“ ĮMOKOS

NUO 2017-07-01

+ įmokos į GF

+ įmokos į IDIF

„SODROS“ ĮMOKOS NUO 2017-07-01

DARBO UŽMOKESČIO APMOKESTINIMAS „SODROS“ ĮMOKOMIS NUO

2017-07-01

Dėmesio! Nuo 2017-07-01 privačių įmonių ir biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo užmokestis apmokestinamas

skirtingai: privatūs darbdaviai moką daugiau, o biudžetinės įstaigos – mažiau „Sodros“ įmokų.

 PRIVAČIŲ DARBDAVIŲ ĮMOKOS

išskyrus biudžetines įstaigas, Lietuvos banką, politines partijas, profesines sąjungas, religines bendruomenes ir bendrijas

VSD+ PSD + įmokos į GF + įmokos į IDIF

Moka UAB, AB, MB, IĮ, ŽŪB, KB, TŪB, KŪB, VšĮ, asociacijos, labdaros ir paramos fondai, individualią

veiklą vykdantys gyventojai už savo samdomus darbuotojus

Draudėjų grupė

„Sodros“ įmokų tarifai (proc.) nuo 2017-07-01

Neterminuota darbo sutartis Terminuota darbo sutartis

Draudėjo Apdraustojo Draudėjo Apdraustojo

I grupė 31,18

9 (11)*

32,78

9 (11)*

II grupė 31,39 32,99

III grupė 31,90 33,50

IV grupė 32,80 34,40

Pastabos:

* Apdraustasis moka 11 proc. įmokų, jeigu kaupia papildomai pensijai.

Svarbu! „Sodros“ įmokos turėtų būti skaičiuojamos tantjemų ar kito atlygio, mokamo už veiklą stebėtojų

taryboje ar valdyboje, paskolų komitete, išmokėjimo momentu. Jos deklaruojamos 13-SD formoje. 13-SD

pranešimas turi būti pateiktas „Sodrai“ tantjemų išmokėjimo dieną. Įmokos nuo tantjemų mokamos 252

įmokų kodu (kaip nuo darbo užmokesčio). Įmokos turi būti sumokėtos iki kito mėnesio 15 dienos (VSDĮ 12

str. 2 d.).

Svarbu! Savininkų įmokos turi būti mokamos nuo sumos ne mažesnės kaip MMA per mėnesį, išskyrus

atvejus, kai įmokų galima nemokėti (pirmaisiais veiklos metais, jeigu savininkui nėra 29 metų, jeigu

savininkas kitoje įmonė dirba pagal darbo sutartį, jeigu jis moka įmokas kaip individualią veiklą vykdantis

asmuo ir panašiai (VSDĮ 10 str. 3 d. 1 p.)

Maksimali metinė suma, nuo kurios skaičiuojamos IĮ, MB ir ŪB savininkų įmokos – 28 VDU (28*741,20

Eur=20 753,60 Eur). (VSDĮ 10 str. 5 d.)

Svarbu! „Sodros“ įmokos mokamos nuo MB vadovas apskaičiuoto atlyginimo (VSDĮ 10 str. 1 d. 9 p.). Šios

įmokos deklaruojamos SAM pranešime kas mėnesį, iki kito mėnesio 15 dienos. Įmokos mokamos 252 įmoku

kodu (kaip nuo darbo užmokesčio). Įmokos turi būti sumokėtos iki kito mėnesio 15 dienos (VSDĮ 12 str. 2 d.).

TANTJEMŲ APMOKESTINIMAS „SODROS“ ĮMOKOMIS NUO 2017-07-01

Draudėjo įmokos

(tantjemas išmokančio asmens)

Apdraustojo įmokos

(iš tantjemų išskaičiuojamos įmokos)

22,30 3 (5)*

Pastabos:

* Apdraustasis moka 5 proc. įmokų, jeigu kaupia papildomai pensijai.

 IĮ, MB IR ŪB SAVININKŲ „SODROS“ ĮMOKOS NUO 2017-07-01

VSD įmokos PSD įmokos

30,30 (32,30) * 9

Pastabos:

* didesnis tarifas taikomas asmenims, kurie kaupia papildomai pensijai.

IV. MB VADOVŲ, KURIE NĖRA MB NARIAIS „SODROS“ ĮMOKOS NUO 2017-07-01

Draudėjo įmokos (išmokas išmokančio asmens) Apdraustojo įmokos (išskaičiuojamos įmokos)

22,30 3 (5)*

Pastabos:

* Apdraustasis moka 5 proc. įmokų, jeigu kaupia papildomai pensijai.

„SODROS“ ĮMOKOS NUO 2017-07-01

Svarbu! Nuo 2017 metų, autorių, kurie neturi darbo santykių ir nėra įregistravę individualios veiklos,

„Sodros“ įmokos skaičiuojamos nuo visos autoriams išmokėtos sumos (2016 metais buvo skaičiuojama nuo

50 proc. autorinių). Tačiau maksimali metinė suma, nuo kurios skaičiuojamos įmokos, – 28 VDU (28*741,20

Eur=20 753,60 Eur). (VSDĮ 10 str. 5 d.)

Svarbu! Individualią veiklą vykdantys autoriai įmokas moka nuo 50 proc. GPM apmokestinamų pajamų (VSDĮ

10 str. 3 d. 2 p.) ir maksimali metinė suma, nuo kurios skaičiuojamos įmokos, yra 28 VDU (28*741,20 Eur=20

753,60 Eur). (VSDĮ 10 str. 5 d.)

AUTORINIŲ ATLYGINIMŲ APMOKESTINIMAS „SODROS“ ĮMOKOMIS

NUO 2017-07-01

a) autorius dirba pagal darbo sutartį

Draudėjų grupė Draudėjo Apdraustojo

I grupė 30,48

9 (11)*

II grupė 30,69

III grupė 31,20

IV grupė 32,10

Pastabos:

* Apdraustasis moka 11 proc. įmokų, jeigu kaupia papildomai pensijai.

b) autorius nedirba pagal darbo sutartį, tačiau nėra įregistravęs individualios veiklos

Draudėjo Apdraustojo

28,70 9 (11)*

Pastabos:

* Apdraustasis moka 11 proc. įmokų, jeigu kaupia papildomai pensijai.

c) autorius vykdo individualią veiklą

VSD įmokos PSD įmokos

28,70 (30,70)* 9

Pastabos:

* didesnis tarifas taikomas asmenims, kurie kaupia papildomai pensijai.

SPORTININKŲ IR ATLIKĖJŲ „SODROS“ ĮMOKOS NUO 2017-07-01

a) gauna pajamų iš darbdavio

Draudėjų grupė Draudėjo Apdraustojo

I grupė 30,48

9 (11)*

II grupė 30,69

III grupė 31,20

IV grupė 32,10

Pastabos:

* Apdraustasis moka 11 proc. įmokų, jeigu kaupia papildomai pensijai.

„SODROS“ ĮMOKOS NUO 2017-07-01

Svarbu! Nuo 2017 metų sportininkų ir atlikėjų, kurie gauna pajamas ne iš darbdavio, bet neturi įregistravę

individualios veiklos, „Sodros“ įmokos skaičiuojamos nuo visos išmokėtos sumos (2016 metais buvo

skaičiuojama nuo 50 proc. pajamų). Tačiau maksimali metinė suma, nuo kurios skaičiuojamos įmokos, yra

28 VDU (28*741,20 Eur=20 753,60 Eur). (VSDĮ 10 str. 5 d.)

Svarbu! Individualią veiklą vykdantys sportininkai ir atlikėjai įmokas moka nuo 50 proc. GPM

apmokestinamų pajamų (VSDĮ 10 str. 3 d. 2 p.), o maksimali metinė suma, nuo kurios skaičiuojamos įmokos,

yra 28 VDU (28*741,20 Eur=20 753,60 Eur). (VSDĮ 10 str. 5 d.)

Svarbu! Individualią veiklą pagal pažymą vykdantys asmenys moka įmokas nuo 50 proc. GPM

apmokestinamų pajamų (VSDĮ 10 str. 3 d. 2 p.). Jiems nustatytos lubos – maksimali metinė suma, nuo kurios

skaičiuojamos įmokos, – 28 VDU (28*741,20 Eur=20 753,60 Eur). (VSDĮ 10 str. 5 d.)

Svarbu! Verslo liudijimus įsigiję asmenys įmokas moka nuo MMA (2017-01-01 MMA = 380 Eur). (VSDĮ 10 str.

4 d.)

b) gauna pajamų iš asmens, su kuriuo nėra susijęs darbo santykiais, ir nėra įregistravęs individualios veiklos

Draudėjo Apdraustojo

28,70 9 (11)*

Pastabos:

* Didesnis tarifas taikomas asmenims, kurie kaupia papildomai pensijai.

c) vykdo individualią veiklą

VSD įmokos PSD įmokos

28,70 (30,70)* 9

Pastabos:

* Didesnis tarifas taikomas asmenims, kurie kaupia papildomai pensijai.

 INDIVIDUALIOS VEIKLOS, VYKDOMOS PAGAL PAŽYMĄ (ADVOKATŲ, NOTARŲ IR

PAN.), „SODROS“ ĮMOKOS NUO 2017-07-01

VSD įmokos PSD įmokos

28,70 (30,70)* 9

Pastabos:

* didesnis tarifas taikomas asmenims, kurie kaupia papildomai pensijai.

VIII. INDIVIDUALIOS VEIKLOS, VYKDOMOS SU VERSLO LIUDIJIMU, „SODROS“

ĮMOKOS NUO 2017-07-01

VSD įmokos PSD įmokos

25,30 (27,30)* 9

Pastabos:

* didesnis tarifas taikomas asmenims, kurie kaupia papildomai pensijai.

„SODROS“ ĮMOKOS NUO 2017-07-01

Svarbu! Ūkininkai, kurių pajamos nėra apmokestinamos GPM (nėra įsiregistravę kaip PVM mokėtojai), VSD

įmokų gali nemokėti, jeigu jie yra ne vyresni kaip 29 metų (VSDĮ 11 str. 3 d.).

XI. Ūkininkų ir jų partnerių „Sodros“ įmokos nuo 2017-07-01

Ūkininkų grupės VSD įmokos PSD įmokos***

Ūkininko ūkis 4 EDV ir didesnis** 28,70 (30,70)* 9

GPM mokėtojai ir ūkis didesnis nei 2 EDV, bet mažesnis

nei 4 EDV – 9

Ne GPM mokėtojas ir ūkis iki 2 EDV – 3

Pastabos:

* didesnis tarifas taikomas asmenims, kurie kaupia papildomai pensijai.

** Ūkininkas, kurio ūkis yra 4 EDV ir didesnis ir kuris moka GPM, VSD įmokas turi mokėti nuo uždirbtų pajamų, tačiau

jiems yra nustatytos metinės lubos – 7 VDU (7*741,20 Eur=5188,40 Eur) (VSDĮ 10 str. 5 d.). Jeigu 4 EDV ir didesnį ūkį

turintis ūkininkas nėra GPM mokėtojas, įmokas jis moka nuo MMA per mėnesį. Šiems ūkininkams metų lubos – 4560

Eur (12*380 Eur).

*** Ūkininkų PSD įmokos pagal SDĮ 17 str. nuostatas mokamos nuo MMA.

2016 m. II ketvirtis  – 771,9 Eur   (neto – 600,8 Eur)
2016 m. I ketvirtis   – 748,0 Eur   (neto – 583,9 Eur)

 

2015 m. IV ketvirtis – 756,9 Eur   (neto – 584,8 Eur)
2015 m. III ketvirtis – 735,1 Eur   (neto – 569,0 Eur)
2015 m. II ketvirtis  – 713,9 Eur   (neto – 553,8 Eur)
2015 m. I ketvirtis   – 699,8 Eur   (neto – 543,6 Eur)

 

2014 m. IV ketvirtis – 2467 Lt   (neto – 1913 Lt)
2014 m. III ketvirtis – 2406 Lt   (neto – 1868 Lt)
2014 m. II ketvirtis  – 2356 Lt   (neto – 1832 Lt)
2014 m. I ketvirtis   – 2316 Lt   (neto – 1804 Lt)

 

2013 m. IV ketvirtis – 2340 Lt   (neto – 1809 Lt)
2013 m. III ketvirtis – 2305 Lt   (neto – 1784 Lt)
2013 m. II ketvirtis  – 2253 Lt
2013 m. I ketvirtis   – 2233 Lt

 

2012 m. IV ketvirtis – 2232 Lt
2012 m. III ketvirtis – 2171 Lt
2012 m. II ketvirtis  – 2154 Lt
2012 m. I ketvirtis   – 2138 Lt

 

2011 m. IV ketvirtis – 2175 Lt
2011 m. III ketvirtis – 2116 Lt
2011 m. II ketvirtis  – 2108 Lt
2011 m. I ketvirtis   – 2072 Lt

 

2010 m. IV ketvirtis – 2121 Lt
2010 m. III ketvirtis – 2082 Lt
2010 m. II ketvirtis  – 2056 Lt
2010 m. I ketvirtis   – 2031 Lt

 

2009 m. IV ketvirtis – 2118 Lt
2009 m. III ketvirtis – 2142 Lt
2009 m. II ketvirtis  – 2173 Lt
2009 m. I ketvirtis   – 2193 Lt

 

2008 m. IV ketvirtis – 2319 Lt
2008 m. III ketvirtis – 2320 Lt
2008 m. II ketvirtis  – 2237 Lt
2008 m. I ketvirtis   – 2151 Lt

 

2007 m. IV ketvirtis – 2052 Lt
2007 m. III ketvirtis – 1950 Lt
2007 m. II ketvirtis  – 1826 Lt
2007 m. I ketvirtis   – 1738 Lt

 

2006 m. IV ketvirtis – 1731 Lt
2006 m. III ketvirtis – 1653 Lt
2006 m. II ketvirtis  – 1520 Lt
2006 m. I ketvirtis   – 1437 Lt

 

2005 m. IV ketvirtis – 1453 Lt
2005 m. III ketvirtis – 1379 Lt
2005 m. II ketvirtis  – 1332 Lt
2005 m. I ketvirtis   – 1270 Lt

 

2004 m. IV ketvirtis – 1310 Lt
2004 m. III ketvirtis – 1261 Lt
2004 m. II ketvirtis  – 1222 Lt
2004 m. I ketvirtis   – 1146 Lt

 

2003 m. IV ketvirtis – 1208 Lt
2003 m. III ketvirtis – 1175 Lt
2003 m. II ketvirtis  – 1164 Lt
2003 m. I ketvirtis   – 1125 Lt

 

2002 m. IV ketvirtis – 1145 Lt
2002 m. III ketvirtis – 1127 Lt
2002 m. II ketvirtis  – 1113 Lt
2002 m. I ketvirtis   – 1089 Lt

 

2001 m. IV ketvirtis – 1087 Lt
2001 m. III ketvirtis – 1068 Lt
2001 m. II ketvirtis  – 1067 Lt
2001 m. I ketvirtis   – 1041 Lt

Delspinigiai už pavėluotai išmokėtą darbo užmokestį pradedami skaičiuoti po 7 kalendorinių dienų kai išmokos turėjo būti sumokėtos ir baigiami skaičiuoti įskaitant jų išmokėjimo dieną. Delspinigių už pavėluotai išmokėtą darbo užmokestį dydis nustatomas procentais už kiekvieną praleistą kalendorinę dieną:

Nuo 2016-02-01 – 0,07 %

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl delspinigių dydžio patvirtinimo
(2016-01-26 Nr. A1-44, TAR, 2016-01-26, kodas 2016-01607, galioja nuo 2016-02-01)

 

Nuo 2015-02-01 – 0,07 %

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl delspinigių dydžio patvirtinimo
(2015-01-26 Nr. A1-43, TAR, 2015-01-27, kodas 2015-01081, galioja nuo 2015-02-01)

 

Nuo 2014-02-01 – 0,07 %

 

Nuo 2013-02-01 – 0,07 %

 

Nuo 2012-02-01 – 0,07 %

 

Nuo 2011-02-01 – 0,07 %

 

Nuo 2010-02-01 – 0,07 %

 

Nuo 2009-02-01 – 0,07 %

 

Nuo 2008-02-01 – 0,06 %

 

Nuo 2007-02-01 – 0,06 %

 

Nuo 2006-02-01 – 0,06 %

 

Nuo 2005-02-01 – 0,06 %

 

Nuo 2004-02-01 – 0,06 %

 

Nuo 2003-02-01 – 0,06 %

 

Nuo 2002-02-01 – 0,06 %

 

Nuo 2001-02-01 – 0,06 %

Taikomas šioms socialinio draudimo išmokoms apskaičiuoti:
– senatvės pensijai;
– netekto darbingumo pensijai;
– motinystės, tėvystės, ligos pašalpų maksimalių ir minimalių ribų nustatymui.
Taikomas šių asmenų socialinio draudimo įmokoms apskaičiuoti:
– mažųjų bendrijų narių;
– ūkininkų;
– individualią veiklą vykdančių asmenų;
– individualių įmonių savininkų;
– asmenų, gaunančių pajamas pagal autorines sutartis ar iš sporto, atlikėjo veiklos

Einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydis nuo 2016-01-01 – 445 €

Vyriausybės nutarimas
Dėl einamųjų 2016 metų draudžiamųjų pajamų dydžio patvirtinimo
(2015-12-23 Nr. 1354, TAR, 2015-12-29, kodas 2015-20877, galioja nuo 2016-01-01)

Metinių 2015 metų draudžiamųjų pajamų dydis – 433 €
Einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydis nuo 2015-07-01 – 434 €
Einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydis nuo 2015-01-01 – 431 €

Valstybinio socialinio draudimo fondo tarybos nutarimas
Dėl 2015 metų draudžiamųjų pajamų
(2015-12-21 Nr. DO-2-18, TAR, 2015-12-31, kodas 2015-21186, galioja nuo 2016-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 23 d. nutarimo Nr. 1474 „Dėl einamųjų 2015 metų draudžiamųjų pajamų dydžio patvirtinimo“ pakeitimo
(2015-06-17 Nr. 613, TAR, 2015-06-19, kodas 2015-09788, galioja nuo 2015-07-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl einamųjų 2015 metų draudžiamųjų pajamų dydžio patvirtinimo
(2014-12-23 Nr. 1474, TAR, 2014-12-30, kodas 2014-20982, galioja nuo 2015-01-01)

Metinių 2014 metų draudžiamųjų pajamų dydis – 1488 Lt
Einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydis nuo 2014-01-01 – 1488 Lt

Valstybinio socialinio draudimo fondo tarybos nutarimas
Dėl 2014 metų draudžiamųjų pajamų
(2014-12-18 Nr. 11-1, TAR, 2014-12-31, kodas 2014-21209, galioja nuo 2015-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl einamųjų 2014 metų draudžiamųjų pajamų patvirtinimo
(2014-02-05 Nr. 104, TAR, 2014-02-10, kodas 2014-01323, galioja nuo 2014-02-11)

Metinių 2013 metų draudžiamųjų pajamų dydis – 1488 Lt
Einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydis nuo 2013-01-01 – 1488 Lt

Valstybinio socialinio draudimo fondo tarybos nutarimas
Dėl 2013 metų draudžiamųjų pajamų
(2013-12-23 Nr. 13-1, TAR, 2013-12-31, kodas 2013-00351, galioja nuo 2014-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl einamųjų 2013 metų draudžiamųjų pajamų patvirtinimo
(2013-01-09 Nr. 5, Žin., 2013-01-12, Nr. 4-104, galioja nuo 2013-01-13)

Metinių 2012 metų draudžiamųjų pajamų dydis – 1488 Lt
Einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydis nuo 2012-01-01 – 1488 Lt

Valstybinio socialinio draudimo fondo tarybos nutarimas
Dėl 2012 metų draudžiamųjų pajamų
(2013-01-08 Nr. 2-1, Žin., 2013-01-12, Nr. 4-168, galioja nuo 2013-01-13)

Vyriausybės nutarimas
Dėl einamųjų 2012 metų draudžiamųjų pajamų patvirtinimo
(2011-12-28 Nr. 1535, Žin., 2011-12-31 Nr. 164-7819, galioja nuo 2012-01-01)

1995-2011 metų draudžiamųjų pajamų dydžiai

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl 1995-2011 metų draudžiamųjų pajamų dydžių paskelbimo leidinyje „Valstybės žinios“
(2011-12-29 Nr. V-574, Žin., 2011-12-31, Nr.165-7894, galioja nuo 2012-01-01)

Darbo dienų skaičius

Darbo dienų skaičius, esant 5 darbo dienų savaitei

 Mėnuo 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2007 m. 22 19 21 18 22 20 21 22 20 23 21 19
2008 m. 22 20 18 22 20 20 22 20 22 23 19 21
2009 m. 20 20 21 21 20 21 22 21 22 22 21 22
2010 m. 20 19 22 21 21 21 21 22 22 21 21 23
2011 m. 21 20 22 20 22 21 20 22 22 20 22 21
2012 m. 22 20 22 20 22 21 21 22 20 23 21 18
2013 m. 22 20 20 21 22 19 23 21 21 23 20 19
2014 m. 22 20 20 21 21 20 23 20 22 23 20 20
2015 m. 21 19 21 21 20 21 22 21 22 22 21 21
2016 m. 20 20 21 21 22 21 20 22 22 21 21 21

 

Subjektyvūs rodikliai, pagal kuriuos galima spręsti, ar bankas duos įmonei verslo paskolą.

 • Bankai turi atsižvelgti į įmonės vadovo kvalifikaciją ir patirties bei veiklos istoriją.
 • Apžvelgti įmonės prekių ir paslaugų pasiūlą ir paklausą rinkoje.
 • Įvertinti įmonės ekonominės veiklos situaciją specializuotoje ūkio šakoje.
 • Įvertinti, kokios lengvatos gali būti taikomos, ir kokios yra naudojamos įmonės veikloje.
 • Bankas įvertina, kaip yra tvarkoma įmonės buhalterinė apskaita.

Einamu momentu, Lietuvos bankas yra išreiškęs pageidavimą, kad kiekvienas komercinis bankas tūrėtų įmonių vertinimo procedūras ir kriterijus.

 Lietuvos bankas privalo atsižvelgti į sekančius kriterijus:

 • Įmonės veiklos perspektyvas ir vadovo kvalifikaciją šioje konkrečioje ūkio veikos srityje, įmonės teikiamos paslaugos ar prekių konkurencingumą rinkoje, vadovo profesionalumą bei lankstumą.
 • Įmonės numatomos veikos verslo plano vertinimas, bei jo laikymasis projekto eigoje.
 • Įmonės buhalterinės paskaitos analizė, įmonės likvidumo ir mokumo būklės analizė ir situacija, įmonės pinigų srauto analizė ir kontrolė, įsipareigojimų laikymasis ir rizikos įvertinimas.

 • Pagal įmonės buhalterinės paskaitos analizę nustatomas įmonės esamas pelningumo vertinimas.
 • Pagal įmonės buhalterinės apskaitos analizę nustatomas įmonės nuosavybės įvertinimas.
 • Komerciniai bankai turi teisę laisvai ir nevaržomai reikalauti iš įmonių papildomų buhalterinės paskaitos duomenų ir rodiklių, kad būtų įmanoma nustatyti bendrą įmonės vaizdą.

 

 

Tvarkinga ir laiku vedama buhalterinė apskaita įmonės vadovus įgalina laiku numatyti galimus nuostolius, ir išaiškinti vėluojančių skolininkus.

Valstybinė mokesčių inspekcija informavo, kad visi mokesčių mokėtojai VMI interneto svetainėje www.vmi.lt gali pasitikrinti, ar jų verslo partneriai nėra skolingi biudžetui, ar laiku teikia verslo deklaracijas, ir atsiskaito pagal kitas sąlygas.

„Programos atsiradimas buvo inspiruotas pačių mokesčių mokėtojų, kadangi jie norėjo sužinoti, ar jų partneriai elgiasi sąžiningai, ar jais galima pasitikėti”, – pažymi VMI prie FM viršininkas Dainoras Bradauskas, akcentuodamas, kad programa pateikia informaciją apie VMI administruojamus mokesčius.

 

VMI sukūrė interaktyvią programą, kuria nemokamai gali naudotis visi mokesčių mokėtojai.

Teigiama, kad greitu laiku bus galima sužinoti ir apie įmonių sumokėtus mokesčius. Programoje, kurią galima rasti adresu https://www.vmi.lt/cms/asmenys-laiku-vykdantys-mokestinius-isipareigojimus-/-turintys-mokestine-nepriemoka  (www.vmi.lt -> Apie VMI -> Paslaugos -> Informacijos rinkmenos) būtina nurodyti juridinio asmens kodą, ir mokėtojui bus pateikiama aktuali informacija apie juridinio asmens mokestinę nepriemoką.

Taip pat galima pasitikrinti, ar įmonė laiku teikia deklaracijas mokesčių inspekcijai. Vartotojų patogumui pateikta nuoroda, kur galima rasti mokesčių mokėtojo viešai skelbiamus duomenis.

VMI primena, kad kiekvieną mėnesį skelbia informaciją apie mokėtojus, kurie laiku nesumoka PVM, reguliariai teikiama informacija apie didžiausius mokesčių mokėtojus bei kita verslo partneriams naudinga informacija: www.vmi.lt -> Apie VMI -> Paslaugos -> Informacijos rinkmenos.

 

Buhalterinės apskaitos apibrėžimas – bet kokių ūkinių operacijų ir/ar ūkinių įvykių, veiklų, išreikštų pinigais, registravimo, grupavimo ir apibendrinimo sistema, skirta gauti informaciją ekonominiams sprendimams priimti ir (arba) finansinei atskaitomybei sudaryti, procesams valdyti.

Buhalterinės apskaitos reglamentavimas ir taikymas.


Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas nustato apskaitos organizavimą, apskaitos dokumentus ir registrus bei jų saugojimą, klaidų taisymą, atsakomybę už apskaitos organizavimą ir apskaitos dokumentų išsaugojimą.

Buhalterinės apskaitos įstatymas taikomas šiais atvejais:

 1. užsienio ūkio subjektams, veikiantiems per nuolatinę buveinę Lietuvos Respublikoje, užsienio ūkio subjektams, kurių atstovybės yra Lietuvos Respublikoje.
 2. ūkininkų ūkiams;
 3. ribotos ir neribotos civilinės atsakomybės juridiniams asmenims;
 4. gyventojams, kurie verčiasi individualia veikla (nuolatiniams Lietuvos gyventojams, kurie verčiasi individualia veikla, ir nenuolatiniams Lietuvos gyventojams, veikiantiems per nuolatinę bazę Lietuvos Respublikoje);

Ūkininkų ūkių, gyventojų, kurie verčiasi individualia veikla, užsienio ūkio subjektų, pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos tvarką nustato Vyriausybė arba jos įgaliota institucija tiek, kiek  Buhalterinės apskaitos įstatymas nenustato kitaip.

Lietuvos banko, kitų kredito įstaigų, finansų maklerio įmonių, investicinių kintamojo kapitalo bendrovių, pensijų fondų, jų valdymo įmonių buhalterinės apskaitos tvarkymą ir organizavimą nustato LR Buhalterinės apskaitos įstatymas, jei kiti Lietuvos Respublikos įstatymai nenustato kitaip.

Ribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys, savo veikla siekiantys pelno, tvarkydami apskaitą vadovaujasi verslo apskaitos standartais arba tarptautiniais apskaitos standartais. Verslo apskaitos standartus rengia ir tvirtina Viešoji įstaiga Audito ir apskaitos tarnyba.

Viešojo sektoriaus subjektai buhalterinę apskaitą tvarko ir finansines ataskaitas rengia vadovaudamiesi Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu (Žin., 2007, Nr. 77-3046; 2010, Nr. 67-3341) ir viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais.

 

Ūkio subjektai, kurių vertybiniais popieriais  prekiaujama reguliuojamose rinkose, apskaitą tvarko pagal tarptautinius apskaitos standartus.

Pelno nesiekiantys ribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys, kurie nepriskirti viešojo sektoriaus subjektams, buhalterinę apskaitą tvarko ir finansines ataskaitas rengia vadovaudamiesi Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo ir politinių kampanijų dalyvių neatlygintinai gauto turto ir paslaugų įvertinimo taisyklėmis, patvirtintomis finansų ministro 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. 1K-372.

Dėl pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos tvarkymo ir finansinių ataskaitų sudarymo euro įvedimo laikotarpiu

 

Delspinigių, už pavėluotą išmokų susijusių su darbo santykiais mokėjimą, dydis

 

Delspinigių, už pavėluotą išmokų susijusių su darbo santykiais mokėjimą, dydis

 

Laikotarpis Delspinigių dydis LRV nutarimas
Nuo 2005 02 15 0.06 % 2005 m. vasario 15 d. Nr. A1-43
Nuo 2009 02 01 0.07 % 2009 m. sausio 27 d. Nr. A1-32

Palūkanų už mokestinę paskolą dydžiai

   

PALŪKANŲ DYDŽIAI UŽ MOKESTINĘ PASKOLĄ

Metai

Ketvirtis

Palūkanų dydis

Įsakymo data

Numeris

2015

I

0,01

2014-11-27

1K-398

 

II

0,01

2015-03-16

1K-106

 

III

0,01 2015-06-23, 41 p. 1K-216

 

 

 

 

 

2014

I

0,01

2013-12-12

Nr. 1K-394

 

II

0,01

2014-02-25

Nr. 1K-065

 

III

0,01

2014-05-28

Nr. 1K-159

 

IV

0,01

2014-08-27

Nr.1K-259

2013

I

0,01

2012-12-05

Nr. 1K-409

 

II

0,01

2013-02-22

Nr. 1K-084

 

III

0,01

2013-05-31

Nr. 1K-198

 

IV

0,01

2013-09-02

Nr. 1K-306

2012

I

0,01

2011-12-01

Nr. 1K-383

 

II

0,01

2012-03-01

Nr. 1K-072

 

III

0,01

2012-05-29

Nr. 1K-208

 

IV

0,01

2012-08-27

Nr. 1K-293

2011

I

0,01

2010-12-08

Nr. 1K-369

 

II

0,01

2011-03-03

Nr. 1K-082

 

III

0,01

2011-05-24

Nr. 1K-194

 

IV

0,01

2011-08-26

Nr. 1K-289

2010

I

0,02

2009-12-01

Nr. 1K-427

 

II

0,02

2010-03-02

Nr. 1K-053

 

III

0,01

2010-06-10

Nr. 1K-187

 

IV

0,01

2010-09-03

Nr. 1K-276

 

 
   
       
       
       
   
       
       
       
       

 

Mokami delspinigių dydžiai už nesumokėtus mokesčius ir kitas baudas

Pagal LR galiojantį mokesčių administravimo įstatymo 99 straipsnį yra  taikomi delspinigių dydžiai už pradelstus mokesčius ir baudas
 

Metai Ketvirtis Delspinigiai (%) už kiekvieną pavėluotą dieną Finansų ministro įsakymas
2014 metai  
  I 0,03 2013 m. gruodžio 12 d. Nr. 1K-393
  II 0,03 2014 m. vasario 25 d. Nr. 1K-066
  III 0,03 2014 m. gegužės 28 d. Nr. 1K-160
2013 metai  
  I 0,03 2012 m. gruodžio 5 d. Nr. 1K-408
  II 0,03 2013 m. vasario 22 d. Nr. 1K-085
  III 0,03 2013 m. gegužės 31 d. Nr. 1K-199
  IV 0,03 2013 m. rugsėjo 2 d. Nr. 1K-305

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro

1996 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. 116

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2014 m. rugsėjo 24 d. įsakymo Nr. 1K-293

redakcija)

 

DIENPINIGIŲ IR GYVENAMOJO PLOTO NUOMOS NORMOS VYKSTANTIEMS Į UŽSIENIO KOMANDIRUOTES

 

ŠALIS

DIENPINIGIŲ NORMA EUR

GYVENAMOJO PLOTO NUOMOS DIENOS NORMA IKI…. EUR

1. AFGANISTANO ISLAMO RESPUBLIKA

43

110

2. AIRIJA

58

174

3. ALBANIJOS RESPUBLIKA

32

110

4. ALŽYRO LIAUDIES DEMOKRATINĖ RESPUBLIKA

36

122

5. ANDOROS KUNIGAIKŠTYSTĖ

40

103

6. ANGOLOS RESPUBLIKA

36

198

7. ANTIGVA IR BARBUDA

29

140

8. ARGENTINOS RESPUBLIKA

39

210

9. ARMĖNIJOS RESPUBLIKA

35

210

10. AUSTRALIJA

53

145

11. AUSTRIJOS RESPUBLIKA

47

174

12. AZERBAIDŽANO RESPUBLIKA

35

200

13. BAHAMŲ SANDRAUGA

36

174

14. BAHREINO KARALYSTĖ

37

195

15. BALTARUSIJOS RESPUBLIKA

42

116

16. BANGLADEŠO LIAUDIES RESPUBLIKA

34

140

17. BARBADOSAS

50

159

18. BELGIJOS KARALYSTĖ

57

197

19. BELIZAS

25

135

20. BENINO RESPUBLIKA

24

100

21. BERMUDA

36

188

22. BISAU GVINĖJOS RESPUBLIKA

38

90

23. BOLIVIJOS DAUGIATAUTĖ VALSTYBĖ

22

100

24. BOSNIJA IR HERCEGOVINA

34

154

25. BOTSVANOS RESPUBLIKA

38

135

26. BRAZILIJOS FEDERACINĖ RESPUBLIKA iki 2015-10-30

Nuo 2015-11-01 iki 2016-09-30

Nuo 2016-10-01

 

29

40

29

 

180

250

180

27. BRUNĖJAUS DARUSALAMAS

34

167

28. BULGARIJOS RESPUBLIKA

29

140

29. BURKINA FASAS

29

90

30. BURUNDŽIO RESPUBLIKA

36

115

31. BUTANO KARALYSTĖ

24

130

32. BUVUSIOJI JUGOSLAVIJOS RESPUBLIKA

MAKEDONIJA

35

145

33. CENTRINĖS AFRIKOS RESPUBLIKA

26

87

34. ČADO RESPUBLIKA

29

145

35. ČEKIJOS RESPUBLIKA

32

188

36. ČILĖS RESPUBLIKA

31

175

37. DANIJOS KARALYSTĖ

57

174

38. DOMINIKOS RESPUBLIKA

28

170

39. DOMINIKOS SANDRAUGA

29

140

40. DRAMBLIO KAULO KRANTO RESPUBLIKA

28

130

41. DŽIBUČIO RESPUBLIKA

29

170

42. EGIPTO ARABŲ RESPUBLIKA

36

140

43. EKVADORO RESPUBLIKA

29

140

44. ERITRĖJA

38

116

45. ESTIJOS RESPUBLIKA

44

145

46. ETIOPIJOS FEDERACINĖ DEMOKRATINĖ RESPUBLIKA

38

145

47. FIDŽIO RESPUBLIKA

38

125

48. FILIPINŲ RESPUBLIKA

32

150

49. GABONO RESPUBLIKA

27

115

50. GAJANOS RESPUBLIKA

23

129

51. GAMBIJOS RESPUBLIKA

44

120

52. GANOS RESPUBLIKA

29

140

53. GIBRALTARAS

28

116

54. GRAIKIJOS RESPUBLIKA

35

145

55. GRENADA

44

140

56. GRUZIJA

35

215

57. GVADELUPA

44

116

58. GVATEMALOS RESPUBLIKA

25

125

59. GVINĖJOS RESPUBLIKA

26

160

60. HAIČIO RESPUBLIKA

28

126

61. HONDŪRO RESPUBLIKA

29

155

62. INDIJOS RESPUBLIKA

27

188

63. INDONEZIJOS RESPUBLIKA

29

145

64. IRAKO RESPUBLIKA

38

145

65. IRANO ISLAMO RESPUBLIKA

35

145

66. ISLANDIJOS RESPUBLIKA

44

169

67. ISPANIJOS KARALYSTĖ

49

177

68. ITALIJOS RESPUBLIKA

56

188

69. IZRAELIO VALSTYBĖ

47

210

70. Ypatingasis Administracinis Kinijos Regionas Honkongas

36

205

71. Ypatingasis Administracinis Kinijos Regionas MAKAO

27

145

72. JAMAIKA

38

170

73. JAPONIJA

76

275

74. JEMENO RESPUBLIKA

38

180

75. JORDANIJOS HAŠIMITŲ KARALYSTĖ

36

135

76. JUNGTINĖ DIDŽIOSIOS BRITANIJOS IR ŠIAURĖS AIRIJOS KARALYSTĖ

61

203

77. JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

(IŠSKYRUS NIUJORKĄ)

44

209

NIUJORKAS

44

275

78. JUNGTINIAI ARABŲ EMYRATAI

47

195

79. JUODKALNIJA

35

174

80. KAIMANŲ SALOS

53

232

81. KAMBODŽOS KARALYSTĖ

22

113

82. KAMERŪNO RESPUBLIKA

41

105

83. KANADA

41

174

84. KATARO VALSTYBĖ

41

145

85. KAZACHSTANO RESPUBLIKA

(IŠSKYRUS ASTANĄ IR ALMATĄ)

41

175

ASTANA IR ALMATA

42

175

86. KENIJOS RESPUBLIKA

29

165

87. KINIJOS LIAUDIES RESPUBLIKA

38

156

88. KIPRO RESPUBLIKA

30

148

89. KIRGIZIJOS RESPUBLIKA

38

180

90. KIRIBAČIO RESPUBLIKA

26

68

91. KOLUMBIJOS RESPUBLIKA

29

156

92. KOMORŲ SĄJUNGA

41

96

93. KONGO RESPUBLIKA

38

113

94. KONGO DEMOKRATINĖ RESPUBLIKA

44

166

95. KORĖJOS RESPUBLIKA

49

200

96. KORĖJOS LIAUDIES DEMOKRATINĖ RESPUBLIKA

38

180

97. KOSOVO RESPUBLIKA

35

174

98. KOSTA RIKOS RESPUBLIKA

25

140

99. KROATIJOS RESPUBLIKA iki 2015-07-02

Nuo 2015-07-03

35

 

35

102

 

155

100. KUBOS RESPUBLIKA

47

150

101. KUVEITO VALSTYBĖ

43

195

102. LAOSO LIAUDIES DEMOKRATINĖ RESPUBLIKA

24

145

103. LATVIJOS RESPUBLIKA

(IŠSKYRUS RYGĄ)

38

116

RYGA

44

145

104. LENKIJOS RESPUBLIKA

38

145

105. LESOTO KARALYSTĖ

19

100

106. LIBANO RESPUBLIKA

29

190

107. LIBERIJOS RESPUBLIKA

29

150

108. LIBIJA

29

175

109. LICHTENŠTEINO KUNIGAIKŠTYSTĖ

30

116

110. LIUKSEMBURGO DIDŽIOJI

HERCOGYSTĖ

50

188

111. MADAGASKARO RESPUBLIKA

29

122

112. MALAIZIJA

27

160

113. MALAVIO RESPUBLIKA

32

168

114. MALDYVŲ RESPUBLIKA

38

135

115. MALIO RESPUBLIKA

26

101

116. MALTOS RESPUBLIKA

32

116

117. MAROKO KARALYSTĖ

36

153

118. MARŠALO SALŲ RESPUBLIKA

28

93

119. MARTINIKA

29

145

120. MAURICIJAUS RESPUBLIKA

27

140

121. MAURITANIJOS ISLAMO RESPUBLIKA

29

110

122. MEKSIKOS JUNGTINĖS VALSTIJOS

41

185

123. MIANMARO SĄJUNGOS RESPUBLIKA

21

118

124. MIKRONEZIJOS FEDERACINĖS VALSTIJOS

27

116

125. MOLDOVOS RESPUBLIKA

38

88

126. MONAKO KUNIGAIKŠTYSTĖ

42

176

127. MONGOLIJA

26

145

128. MOZAMBIKO RESPUBLIKA

26

141

129. NAMIBIJOS RESPUBLIKA

24

101

130. NAUJOJI KALEDONIJA

36

133

131. NAUJOJI ZELANDIJA

41

130

132. NAURU RESPUBLIKA

26

62

133. NEPALO FEDERACINĖ DEMOKRATINĖ RESPUBLIKA

24

135

134. NIGERIJOS FEDERACINĖ RESPUBLIKA

26

185

135. NIGERIO RESPUBLIKA

24

98

136. NIKARAGVOS RESPUBLIKA

28

160

137. NYDERLANDŲ KARALYSTĖ

54

162

138. NORVEGIJOS KARALYSTĖ

58

188

139. OMANO SULTONATAS

31

135

140. PAKISTANO ISLAMO RESPUBLIKA

24

152

141. PALAU RESPUBLIKA

44

130

142. PANAMOS RESPUBLIKA

25

160

143. PAPUA NAUJOJI GVINĖJA

29

147

144. PARAGVAJAUS RESPUBLIKA

24

140

145. PERU RESPUBLIKA

36

146

146. PIETŲ AFRIKOS RESPUBLIKA

32

145

147. PIETŲ SUDANO RESPUBLIKA

38

215

148. PORTUGALIJOS RESPUBLIKA

44

145

149. PRANCŪZIJOS RESPUBLIKA

57

188

150. PUERTO RIKAS

40

147

151. PUSIAUJO GVINĖJOS RESPUBLIKA

38

120

152. RYTŲ TIMORO DEMOKRATINĖ RESPUBLIKA

27

115

153. RUANDOS RESPUBLIKA

38

160

154. RUMUNIJA

29

131

155. RUSIJOS FEDERACIJA

(IŠSKYRUS MASKVĄ IR SANKT PETERBURGĄ)

41

159

MASKVA

44

206

SANKT PETERBURGAS

44

188

156. SALIAMONO SALOS

25

130

157. SALVADORO RESPUBLIKA

25

129

158. SAMOA NEPRIKLAUSOMOJI VALSTYBĖ

29

69

159. SAN MARINO RESPUBLIKA

38

116

160. SAN TOMĖ IR PRINSIPĖS DEMOKRATINĖ RESPUBLIKA

34

95

161. SAUDO ARABIJOS KARALYSTĖ

38

195

162. SEIŠELIŲ RESPUBLIKA

36

213

163. SENEGALO RESPUBLIKA

33

135

164. SENT KITSAS IR NEVIS

44

190

165. SENT LUSIJA

36

147

166. SENT VINSENTAS IR GRENADINAI

33

185

167. SERBIJOS RESPUBLIKA

35

174

168. SIERA LEONĖS RESPUBLIKA

20

135

169. SINGAPŪRO RESPUBLIKA

36

153

170. SIRIJOS ARABŲ RESPUBLIKA

35

152

171. SLOVAKIJOS RESPUBLIKA

32

165

172. SLOVĖNIJOS RESPUBLIKA

32

174

173. SOMALIO RESPUBLIKA

19

125

174. SUDANO RESPUBLIKA

38

215

175. SUOMIJOS RESPUBLIKA

53

174

176. SURINAMO RESPUBLIKA

24

125

177. SVAZILANDO KARALYSTĖ

19

109

178. ŠRI LANKOS DEMOKRATINĖ SOCIALISTINĖ RESPUBLIKA

24

107

179. ŠVEDIJOS KARALYSTĖ

53

191

180. ŠVEICARIJOS KONFEDERACIJA

52

174

181. TADŽIKISTANO RESPUBLIKA

38

110

182. TAILANDO KARALYSTĖ

28

145

183. TAITIS

53

160

184. TAIVANAS

44

200

185. TANZANIJOS JUNGTINĖ RESPUBLIKA

29

200

186. TOGO RESPUBLIKA

25

95

187. TONGOS KARALYSTĖ

24

83

188. TRINIDADO IR TOBAGO RESPUBLIKA

44

145

189. TUNISO RESPUBLIKA

38

93

190. TURKIJOS RESPUBLIKA

41

165

191. TURKMĖNISTANAS

35

150

192. TUVALU

26

62

193. UGANDOS RESPUBLIKA

20

180

194. UKRAINA

41

174

195. URUGVAJAUS RYTŲ RESPUBLIKA

29

160

196. UZBEKISTANO RESPUBLIKA

41

155

197. VANUATU RESPUBLIKA

29

148

198. VATIKANO MIESTO VALSTYBĖ

45

185

199. VENESUELOS BOLIVARO RESPUBLIKA

28

139

200. VENGRIJOS RESPUBLIKA

35

174

201. VIETNAMO SOCIALISTINĖ RESPUBLIKA

32

205

202. VOKIETIJOS FEDERACINĖ RESPUBLIKA

58

191

203. ZAMBIJOS RESPUBLIKA

35

135

204. ZIMBABVĖS RESPUBLIKA

35

145

205. ŽALIOJO KYŠULIO RESPUBLIKA

25

75

 

Neapmokestinamasis pajamų dydis

 
Nuo 2014 sausio 1d. NPD
Gyventojui, kurio su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos neviršija 1000 litų per mėnesį 570 Lt
Gyventojui, kurio su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos viršija 1000 litų per mėnesį, taikytinas mėnesio NPD apskaičiuojamas pagal formulę: NPD = 570 – 0,26* (gyventojo mėnesio su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos – 1000).  
Gyventojams, kuriems nustatytas 0-25 procentų darbingumo lygis, ar senatvės pensijos amžių sukakusiems gyventojams, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, ar gyventojams, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas sunkus neįgalumo lygis 800 Lt
Gyventojams, kuriems nustatytas 30 – 55 procentų darbingumo lygis, ar senatvės pensijos amžių sukakusiems gyventojams, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas vidutinių ar nedidelių specialiųjų poreikių lygis, ar gyventojams, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas vidutinis ar lengvas neįgalumo lygis 600 Lt
Nuolatiniams Lietuvos gyventojams, auginantiems vaikus nustatytas papildomas NPD 200 litų už kiekvieną vaiką. Papildomo NPD taikymas nėra siejamas su pajamų, susijusių su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, atitinamais dydžiais. Papildomi NPD kalendoriniais metais taikomi tėvams per pusę.  
Nuo 2009 sausio 1d. NPD
Gyventojui, kurio su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos neviršija 800 litų per mėnesį 470 Lt
Gyventojui, kurio su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos viršija 800 litų per mėnesį, taikytinas mėnesio NPD apskaičiuojamas pagal formulę: NPD = 470 – 0,2* (gyventojo mėnesio su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos – 800).  
Gyventojams, kuriems nustatytas 0-25 procentų darbingumo lygis, ar senatvės pensijos amžių sukakusiems gyventojams, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, ar gyventojams, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas sunkus neįgalumo lygis 800 Lt
Gyventojams, kuriems nustatytas 30 – 55 procentų darbingumo lygis, ar senatvės pensijos amžių sukakusiems gyventojams, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas vidutinių ar nedidelių specialiųjų poreikių lygis, ar gyventojams, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas vidutinis ar lengvas neįgalumo lygis 600 Lt
Nuolatiniams Lietuvos gyventojams, auginantiems vaikus nustatyti papildomi NPD: už pirmąjį vaiką – 100 litų, už kiekvieną paskesnį – po 200 litų. Papildomo NPD taikymas nėra siejamas su pajamų, susijusių su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, atitinamais dydžiais. Papildomi NPD kalendoriniais metais taikomi tėvams per pusę.  
Nuo 2007 sausio 1d. iki 2008 gruodžio 31 d. NPD
Pagrindinis NPD, kuris gali būti taikomas visiems pajamų mokesčio mokėtojams 320 Lt
asmenims, kuriems nustatytas 0-25 procentų darbingumo lygis, ar senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, (iki 2007 m. birželio 30 d. – ir I grupės invalidams) ar asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas sunkus neįgalumo lygis 475 Lt
asmenims, kuriems nustatytas 30-40 procentų darbingumo lygis, ar senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas vidutinių specialiųjų poreikių lygis, (iki 2007 m. birželio 30 d. – ir II grupės invalidams) ar asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas vidutinis neįgalumo lygis 420 Lt
Asmenims, auginantiems tris ir daugiau vaikų (įvaikių) iki 18 metų, taip pat vyresnius, jeigu jie mokosi dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose (už ketvirtą ir kiekvieną paskesnį vaiką (įvaikį) NPD didinamas 50 Lt) 475 Lt
motinai (įmotei) arba tėvui (įtėviui), kuris (kuri) vaikus (įvaikius) iki 18 metų, taip pat vyresnius, jeigu jie mokosi dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose, augina vienas (viena). Už auginamą antrą ir kiekvieną paskesnį vaiką (įvaikį) INPD didinamas 60 litų; 370 Lt
žemės ūkio veiklos subjektų darbuotojams, kai šių subjektų pajamos iš realizuotos žemės ūkio produkcijos per metus sudaro daugiau kaip 50 procentų visų pajamų, taip pat ūkininkų, įstatymų nustatyta tvarka įregistravusių ūkį, darbuotojams 365 Lt

 

 

 

Minimalioji mėnesinė alga (MMA) ir minimalusis valandinis atlygis (MVA)

Nuo 2016-07-01
MMA – 380 €
MVA – 2,32 €

Vyriausybės nutarimas
Dėl minimaliojo darbo užmokesčio
(2016-06-22 Nr. 644, TAR, 2016-06-27, kodas 2016-17577, galioja nuo 2016-07-01)

Nuo 2016-01-01
MMA – 350 €
MVA – 2,13 €

Vyriausybės nutarimas
Dėl minimaliojo darbo užmokesčio
(2015-12-02 Nr. 1240, TAR, 2015-12-04, kodas 2015-19325, galioja nuo 2016-01-01)

Nuo 2015-07-01
MMA – 325 €
MVA – 1,97 €

Vyriausybės nutarimas
Dėl minimaliojo darbo užmokesčio
(2015-06-17 Nr. 615, TAR, 2015-06-19, kodas 2015-09791, galioja nuo 2015-07-01)

Nuo 2015-01-01
MMA – 300 €
MVA – 1,82 €

Vyriausybės nutarimas
Dėl minimaliojo darbo užmokesčio
(2014-09-24 Nr. 972, TAR, 2014-09-25, kodas 2014-12823, galioja nuo 2014-09-26)

Nuo 2014-10-01
MMA – 1035 Lt
MVA – 6,27 Lt

Vyriausybės nutarimas
Dėl minimaliojo darbo užmokesčio
(2014-09-24 Nr. 972, TAR, 2014-09-25, kodas 2014-12823, galioja nuo 2014-09-26)

Nuo 2013-01-01
MMA – 1000 Lt
MVA – 6,06 Lt

Nuo 2012-08-01
MMA – 850 Lt
MVA – 5,15 Lt

Nuo 2008-01-01
MMA – 800 Lt
MVA – 4,85 Lt

Nuo 2007-07-01
MMA – 700 Lt
MVA – 4,19 Lt

Nuo 2007-01-01
MMA – 600 Lt
MVA – 3,66 Lt

Nuo 2006-07-01
MMA – 600 Lt
MVA – 3,65 Lt

Nuo 2006-04-01
MMA – 550 Lt
MVA – 3,35 Lt

Nuo 2005-07-01
MMA – 550 Lt
MVA – 3,28 Lt

Nuo 2004-05-01
MMA – 500 Lt
MVA – 2,95 Lt

Nuo 2003-09-01
MMA- 450 Lt
MVA – 2,67 Lt

Nuo 1998-06-01
MMA – 430 Lt
MVA – 2,53 Lt

Nuo 1997-05-01
MMA- 400 Lt
MVA – 2,36 Lt

Nuo 1997-02-01
MMA – 330 Lt
MVA – 1,95 Lt

Nuo 1996-09-01
MMA- 300 Lt
MVA – 1,76 Lt

Nuo 1996-01-01
MMA- 210 Lt
MVA – 1,23 Lt