Garantinio fondo fondo įmokų mokėjimas nuo 2017 metų

Nuo 2017-01-01 įsigaliojo naujas Garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymas, vietoje anksčiau buvusio Garantinio fondo įstatymo.

KAIP MOKAMOS ĮMOKOS Į GARANTINĮ FONDĄ
UŽ ATASKAITINIUS LAIKOTARPIUS
NUO 2017-01-01

Mokesčio mokėtojai
Įmokas į Garantinį fondą moka:
– Lietuvos Respublikoje įsteigti juridiniai asmenys, jų filialai ir atstovybės, išskyrus Lietuvos banką, biudžetines įstaigas, politines partijas, profesines sąjungas, religines bendruomenes ir bendrijas;
– fiziniai asmenys;
– valstybių narių juridinių asmenų padaliniai, įsteigti Lietuvos Respublikoje.

Mokesčio objektas
Darbuotojams apskaičiuotos pajamos, nuo kurių skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos.

Mokesčio tarifas
0,2 proc.

Duomenų apie apskaičiuotas įmokas pateikimas ir įmokų mokėjimas
Įstatymo 17 straipsnyje nurodyta, kad įmokos apskaičiuojamos ir mokamos, duomenys apie apskaičiuotas įmokas teikiami mutatis mutandis laikantis Valstybinio socialinio draudimo įstatymo nustatytos tvarkos ir terminų.

Vadinasi, įmokos į garantinį fondą už ataskaitinius laikotarpius nuo 2017-01-01 mokamos kartu su VSD įmokomis, anksčiau buvusių išimčių nebėra.

Kokios išimtys buvo anksčiau?
Iki 2016-12-31 senajame įstatyme galiojo nuostata:

„Įmokos skaičiuojamos ir mokamos nuo tos dienos, už kurią darbuotojams pradedamas skaičiuoti darbo užmokestis. Įmokos mokamos kartą per mėnesį, tačiau iki 50 eurų per metus dydžio įmokos gali būti mokamos kartą per metus, nuo 51 iki 100 eurų – du kartus per metus. Įmokos sumokamos ne vėliau kaip per 15 dienų po ataskaitinio laikotarpio pabaigos. Kai įmokos mokamos kartą per metus, ataskaitinio laikotarpio pabaiga laikoma gruodžio 31 d., kai mokamos du kartus per metus – birželio 30 d. ir gruodžio 31 d.

Įmokų kodai
įmokos į Garantinį fondą mokamos kartu su VSD įmokomis (tuo pačiu kodu kaip ir VSD įmokos).

įmokų, mokamų į valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą, kodai nuo 2017-01-01
(2017-01-04)

„Sodros“ paaiškinimas
„Sodra“ paaiškino, kad įmokos skaičiuojamos tik nuo darbuotojams apskaičiuotų pajamų, t.y. neskaičiuojamos nuo pajamų pagal autorines sutartis, pajamų iš sporto ar atlikėjo veiklos, nuo atlygio už veiklą stebėtojų taryboje, valdyboje, paskolų komitete mokamų vietoj tantjemų arba kartu su tantjemomis, mažųjų bendrijų vadovų atlygio.

Draudėjams, privalantiems mokėti įmokas į garantinį fondą, nuo 2017-01-01 teikiant 1-SD, 2-SD, SAM pranešimus prie draudėjo tarifo (P1 laukelis) reikia prisumuoti 0,2 % dydžio įmokas į garantinį fondą.

Pvz. draudėjo tarifas  30,98 % +0,2 %  = 31,18 %. Bendras draudėjo ir apdraustojo tarifas 39,98 % + 0,2% = 40,18 %.

„Sodros“ paaiškinimas
(2016-12-29)

_________________

Teisės aktas:

Garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymas
(2016-09-14 d. Nr. XII-2604, TAR, 2016-09-19, kodas 2016-23708, įsigalioja 2017-01-01)