Nauja finansinių ataskaitų (už 2016 metus) elektroninio formato rinkinių redakcija

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2013 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. 1R-17 „Dėl Juridinių asmenų registro tvarkytojui teikiamų finansinių ataskaitų elektroninio formato rinkinių patvirtinimo“ pakeitimo
(2017-01-18 Nr. 1R-21, TAR, 2017-01-18, kodas 2017-01039, įsigalioja 2017-01-19)

Teisingumo ministro Įsakymu patvirtinti Juridinių asmenų registro tvarkytojui teikiamų finansinių ataskaitų elektroninio formato rinkiniai.

Prisiminkime, kad pradedant 2016 metais įmonės skirstomos į 4 kategorijas:
– labai mažos įmonės;
– mažos įmonės;
– vidutinės įmonės;
– didelės įmonės.

Labai mažos įmonės – įmonės, kurių ne mažiau kaip du rodikliai paskutinę finansinių metų dieną neviršija šių dydžių:
1) balanse nurodyto turto vertė – 350 000 eurų;
2) pardavimo grynosios pajamos per ataskaitinius finansinius metus – 700 000 eurų;
3) vidutinis metinis darbuotojų skaičius pagal sąrašą per ataskaitinius finansinius metus – 10 darbuotojų.

Mažos įmonės – įmonės, kurių ne mažiau kaip du rodikliai paskutinę finansinių metų dieną neviršija šių dydžių:
1) balanse nurodyto turto vertė – 4 000 000 eurų;
2) pardavimo grynosios pajamos per ataskaitinius finansinius metus – 8 000 000 eurų;
3) vidutinis metinis darbuotojų skaičius pagal sąrašą per ataskaitinius finansinius metus – 50 darbuotojų.

Teisingumo ministro įsakymo 1.1 punktu patvirtinti tokie metinių finansinių ataskaitų elektroninio formato rinkiniai (jei privaloma, pridedamas aiškinamasis raštas ir kiti dokumentai):

1.1.1. Labai mažų įmonių, taikančių finansinės atskaitomybės sudarymo išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys FS0028:
– balansas (trumpas);
– pelno (nuostolių) ataskaita (trumpa).

1.1.2. Mažų įmonių ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys FS0029:
– balansas (sutrumpintas arba pilnas);
– pelno (nuostolių) ataskaita;
– nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita;
– pinigų srautų ataskaita (sudaroma tiesioginiu arba netiesioginiu būdu).

1.1.3. Vidutinių ir didelių įmonių finansinių ataskaitų rinkinys FS0030:
– balansas;
– pelno (nuostolių) ataskaita;
– nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita;
– pinigų srautų ataskaita (sudaroma tiesioginiu arba netiesioginiu būdu).

1.1.4. Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys FS0031:
– konsoliduotasis balansas
– konsoliduotoji pelno (nuostolių) ataskaita
– konsoliduotoji nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita
– pinigų srautų ataskaita (sudaroma tiesioginiu arba netiesioginiu būdu)

1.1.5. Valstybės įmonių ir savivaldybės įmonių finansinių ataskaitų rinkinys FS0032:
– balansas
– pelno (nuostolių) ataskaita
– nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita
– pinigų srautų ataskaita (sudaroma tiesioginiu arba netiesioginiu būdu)

1.1.6. Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų (IĮ ir Ūkinių bendrijų) finansinių ataskaitų rinkinys FS0411:
jei vadovaujamasi tik 38-uoju verslo apskaitos standartu:

– balansas (neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ir mažųjų bendrijų);

– pelno (nuostolių) ataskaita (neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ir mažųjų bendrijų);

arba, jei pasirenkama (ar privaloma) vadovautis visais kitais verslo apskaitos standartais:

– balansas (sutrumpintas);

– pelno (nuostolių) ataskaita;

– nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita.

1.1.7. Finansų maklerio įmonių ir valdymo įmonių finansinių ataskaitų rinkinys FS0033:
– balansas (finansinės būklės ataskaitos duomenys);
– pelno (nuostolių) ataskaita (bendrųjų pajamų ataskaitos duomenys);
– nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita;
– pinigų srautų ataskaita (sudaroma tiesioginiu arba netiesioginiu būdu).

1.1.8. Draudimo įmonių finansinių ataskaitų rinkinys FS0317:
– balansas (finansinės būklės ataskaita);
– pelno (nuostolių) ataskaita (bendrųjų pajamų ataskaita);
– nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita;
– pinigų srautų ataskaita.

1.1.9. Atskirųjų finansinių ataskaitų (sudaromų pagal Tarptautinius apskaitos standartus) rinkinys FS0318:

– balansas (atskirosios finansinės būklės ataskaitos duomenys);

– pelno (nuostolių) ataskaita (atskirosios bendrųjų pajamų ataskaitos duomenys (sąnaudų paskirties arba sąnaudų pobūdžio));

– nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (atskirosios nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos duomenys);

– pinigų srautų ataskaita (atskirosios pinigų srautų ataskaitos, sudaromos tiesioginiu arba netiesioginiu būdu, duomenys).

1.1.10. Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų (sudaromų pagal Tarptautinius apskaitos standartus) (FS0319);

– konsoliduotasis balansas (konsoliduotosios finansinės būklės ataskaitos duomenys)

– konsoliduotoji pelno (nuostolių) ataskaita (konsoliduotosios bendrųjų pajamų ataskaitos duomenys (sąnaudų paskirties arba sąnaudų pobūdžio))

– konsoliduotoji nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (konsoliduotosios nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos duomenys)

– konsoliduotoji pinigų srautų ataskaita (konsoliduotosios pinigų srautų ataskaitos, sudaromos tiesioginiu arba netiesioginiu būdu, duomenys)

1.1.11. Investicinių bendrovių finansinių ataskaitų rinkinys FS0420:
– balansas
– pelno (nuostolių) ataskaita
– nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita
– pinigų srautų ataskaita

1.1.12. Kredito unijų finansinių ataskaitų rinkinys FS0321:
– balansas
– pelno (nuostolių) ataskaita

1.1.13. Mažųjų bendrijų finansinių ataskaitų rinkinys FS0222:
jei vadovaujamasi tik 38-uoju verslo apskaitos standartu:

– balansas (neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ir mažųjų bendrijų)

– pelno (nuostolių) ataskaita (neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ir mažųjų bendrijų)

arba, jei pasirenkama (ar privaloma) vadovautis visais kitais verslo apskaitos standartais:

– balansas (sutrumpintas)

– pelno (nuostolių) ataskaita

1.1.14. Labdaros ir paramos fondų, viešųjų įstaigų ir asociacijų finansinių ataskaitų rinkinys FS0223:
– balansas
– veiklos rezultatų ataskaita

Taip pat Įsakymo 1.2 punktu patvirtinti tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniai.

_________________

Teisės aktas:

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2013 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. 1R-17 „Dėl Juridinių asmenų registro tvarkytojui teikiamų finansinių ataskaitų elektroninio formato rinkinių patvirtinimo“ pakeitimo
(2017-01-18 Nr. 1R-21, TAR, 2017-01-18, kodas 2017-01039, įsigalioja 2017-01-19)