„SODROS“ ĮMOKOS

NUO 2017-07-01

+ įmokos į GF

+ įmokos į IDIF

„SODROS“ ĮMOKOS NUO 2017-07-01

DARBO UŽMOKESČIO APMOKESTINIMAS „SODROS“ ĮMOKOMIS NUO

2017-07-01

Dėmesio! Nuo 2017-07-01 privačių įmonių ir biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo užmokestis apmokestinamas

skirtingai: privatūs darbdaviai moką daugiau, o biudžetinės įstaigos – mažiau „Sodros“ įmokų.

 PRIVAČIŲ DARBDAVIŲ ĮMOKOS

išskyrus biudžetines įstaigas, Lietuvos banką, politines partijas, profesines sąjungas, religines bendruomenes ir bendrijas

VSD+ PSD + įmokos į GF + įmokos į IDIF

Moka UAB, AB, MB, IĮ, ŽŪB, KB, TŪB, KŪB, VšĮ, asociacijos, labdaros ir paramos fondai, individualią

veiklą vykdantys gyventojai už savo samdomus darbuotojus

Draudėjų grupė

„Sodros“ įmokų tarifai (proc.) nuo 2017-07-01

Neterminuota darbo sutartis Terminuota darbo sutartis

Draudėjo Apdraustojo Draudėjo Apdraustojo

I grupė 31,18

9 (11)*

32,78

9 (11)*

II grupė 31,39 32,99

III grupė 31,90 33,50

IV grupė 32,80 34,40

Pastabos:

* Apdraustasis moka 11 proc. įmokų, jeigu kaupia papildomai pensijai.

Svarbu! „Sodros“ įmokos turėtų būti skaičiuojamos tantjemų ar kito atlygio, mokamo už veiklą stebėtojų

taryboje ar valdyboje, paskolų komitete, išmokėjimo momentu. Jos deklaruojamos 13-SD formoje. 13-SD

pranešimas turi būti pateiktas „Sodrai“ tantjemų išmokėjimo dieną. Įmokos nuo tantjemų mokamos 252

įmokų kodu (kaip nuo darbo užmokesčio). Įmokos turi būti sumokėtos iki kito mėnesio 15 dienos (VSDĮ 12

str. 2 d.).

Svarbu! Savininkų įmokos turi būti mokamos nuo sumos ne mažesnės kaip MMA per mėnesį, išskyrus

atvejus, kai įmokų galima nemokėti (pirmaisiais veiklos metais, jeigu savininkui nėra 29 metų, jeigu

savininkas kitoje įmonė dirba pagal darbo sutartį, jeigu jis moka įmokas kaip individualią veiklą vykdantis

asmuo ir panašiai (VSDĮ 10 str. 3 d. 1 p.)

Maksimali metinė suma, nuo kurios skaičiuojamos IĮ, MB ir ŪB savininkų įmokos – 28 VDU (28*741,20

Eur=20 753,60 Eur). (VSDĮ 10 str. 5 d.)

Svarbu! „Sodros“ įmokos mokamos nuo MB vadovas apskaičiuoto atlyginimo (VSDĮ 10 str. 1 d. 9 p.). Šios

įmokos deklaruojamos SAM pranešime kas mėnesį, iki kito mėnesio 15 dienos. Įmokos mokamos 252 įmoku

kodu (kaip nuo darbo užmokesčio). Įmokos turi būti sumokėtos iki kito mėnesio 15 dienos (VSDĮ 12 str. 2 d.).

TANTJEMŲ APMOKESTINIMAS „SODROS“ ĮMOKOMIS NUO 2017-07-01

Draudėjo įmokos

(tantjemas išmokančio asmens)

Apdraustojo įmokos

(iš tantjemų išskaičiuojamos įmokos)

22,30 3 (5)*

Pastabos:

* Apdraustasis moka 5 proc. įmokų, jeigu kaupia papildomai pensijai.

 IĮ, MB IR ŪB SAVININKŲ „SODROS“ ĮMOKOS NUO 2017-07-01

VSD įmokos PSD įmokos

30,30 (32,30) * 9

Pastabos:

* didesnis tarifas taikomas asmenims, kurie kaupia papildomai pensijai.

IV. MB VADOVŲ, KURIE NĖRA MB NARIAIS „SODROS“ ĮMOKOS NUO 2017-07-01

Draudėjo įmokos (išmokas išmokančio asmens) Apdraustojo įmokos (išskaičiuojamos įmokos)

22,30 3 (5)*

Pastabos:

* Apdraustasis moka 5 proc. įmokų, jeigu kaupia papildomai pensijai.

„SODROS“ ĮMOKOS NUO 2017-07-01

Svarbu! Nuo 2017 metų, autorių, kurie neturi darbo santykių ir nėra įregistravę individualios veiklos,

„Sodros“ įmokos skaičiuojamos nuo visos autoriams išmokėtos sumos (2016 metais buvo skaičiuojama nuo

50 proc. autorinių). Tačiau maksimali metinė suma, nuo kurios skaičiuojamos įmokos, – 28 VDU (28*741,20

Eur=20 753,60 Eur). (VSDĮ 10 str. 5 d.)

Svarbu! Individualią veiklą vykdantys autoriai įmokas moka nuo 50 proc. GPM apmokestinamų pajamų (VSDĮ

10 str. 3 d. 2 p.) ir maksimali metinė suma, nuo kurios skaičiuojamos įmokos, yra 28 VDU (28*741,20 Eur=20

753,60 Eur). (VSDĮ 10 str. 5 d.)

AUTORINIŲ ATLYGINIMŲ APMOKESTINIMAS „SODROS“ ĮMOKOMIS

NUO 2017-07-01

a) autorius dirba pagal darbo sutartį

Draudėjų grupė Draudėjo Apdraustojo

I grupė 30,48

9 (11)*

II grupė 30,69

III grupė 31,20

IV grupė 32,10

Pastabos:

* Apdraustasis moka 11 proc. įmokų, jeigu kaupia papildomai pensijai.

b) autorius nedirba pagal darbo sutartį, tačiau nėra įregistravęs individualios veiklos

Draudėjo Apdraustojo

28,70 9 (11)*

Pastabos:

* Apdraustasis moka 11 proc. įmokų, jeigu kaupia papildomai pensijai.

c) autorius vykdo individualią veiklą

VSD įmokos PSD įmokos

28,70 (30,70)* 9

Pastabos:

* didesnis tarifas taikomas asmenims, kurie kaupia papildomai pensijai.

SPORTININKŲ IR ATLIKĖJŲ „SODROS“ ĮMOKOS NUO 2017-07-01

a) gauna pajamų iš darbdavio

Draudėjų grupė Draudėjo Apdraustojo

I grupė 30,48

9 (11)*

II grupė 30,69

III grupė 31,20

IV grupė 32,10

Pastabos:

* Apdraustasis moka 11 proc. įmokų, jeigu kaupia papildomai pensijai.

„SODROS“ ĮMOKOS NUO 2017-07-01

Svarbu! Nuo 2017 metų sportininkų ir atlikėjų, kurie gauna pajamas ne iš darbdavio, bet neturi įregistravę

individualios veiklos, „Sodros“ įmokos skaičiuojamos nuo visos išmokėtos sumos (2016 metais buvo

skaičiuojama nuo 50 proc. pajamų). Tačiau maksimali metinė suma, nuo kurios skaičiuojamos įmokos, yra

28 VDU (28*741,20 Eur=20 753,60 Eur). (VSDĮ 10 str. 5 d.)

Svarbu! Individualią veiklą vykdantys sportininkai ir atlikėjai įmokas moka nuo 50 proc. GPM

apmokestinamų pajamų (VSDĮ 10 str. 3 d. 2 p.), o maksimali metinė suma, nuo kurios skaičiuojamos įmokos,

yra 28 VDU (28*741,20 Eur=20 753,60 Eur). (VSDĮ 10 str. 5 d.)

Svarbu! Individualią veiklą pagal pažymą vykdantys asmenys moka įmokas nuo 50 proc. GPM

apmokestinamų pajamų (VSDĮ 10 str. 3 d. 2 p.). Jiems nustatytos lubos – maksimali metinė suma, nuo kurios

skaičiuojamos įmokos, – 28 VDU (28*741,20 Eur=20 753,60 Eur). (VSDĮ 10 str. 5 d.)

Svarbu! Verslo liudijimus įsigiję asmenys įmokas moka nuo MMA (2017-01-01 MMA = 380 Eur). (VSDĮ 10 str.

4 d.)

b) gauna pajamų iš asmens, su kuriuo nėra susijęs darbo santykiais, ir nėra įregistravęs individualios veiklos

Draudėjo Apdraustojo

28,70 9 (11)*

Pastabos:

* Didesnis tarifas taikomas asmenims, kurie kaupia papildomai pensijai.

c) vykdo individualią veiklą

VSD įmokos PSD įmokos

28,70 (30,70)* 9

Pastabos:

* Didesnis tarifas taikomas asmenims, kurie kaupia papildomai pensijai.

 INDIVIDUALIOS VEIKLOS, VYKDOMOS PAGAL PAŽYMĄ (ADVOKATŲ, NOTARŲ IR

PAN.), „SODROS“ ĮMOKOS NUO 2017-07-01

VSD įmokos PSD įmokos

28,70 (30,70)* 9

Pastabos:

* didesnis tarifas taikomas asmenims, kurie kaupia papildomai pensijai.

VIII. INDIVIDUALIOS VEIKLOS, VYKDOMOS SU VERSLO LIUDIJIMU, „SODROS“

ĮMOKOS NUO 2017-07-01

VSD įmokos PSD įmokos

25,30 (27,30)* 9

Pastabos:

* didesnis tarifas taikomas asmenims, kurie kaupia papildomai pensijai.

„SODROS“ ĮMOKOS NUO 2017-07-01

Svarbu! Ūkininkai, kurių pajamos nėra apmokestinamos GPM (nėra įsiregistravę kaip PVM mokėtojai), VSD

įmokų gali nemokėti, jeigu jie yra ne vyresni kaip 29 metų (VSDĮ 11 str. 3 d.).

XI. Ūkininkų ir jų partnerių „Sodros“ įmokos nuo 2017-07-01

Ūkininkų grupės VSD įmokos PSD įmokos***

Ūkininko ūkis 4 EDV ir didesnis** 28,70 (30,70)* 9

GPM mokėtojai ir ūkis didesnis nei 2 EDV, bet mažesnis

nei 4 EDV – 9

Ne GPM mokėtojas ir ūkis iki 2 EDV – 3

Pastabos:

* didesnis tarifas taikomas asmenims, kurie kaupia papildomai pensijai.

** Ūkininkas, kurio ūkis yra 4 EDV ir didesnis ir kuris moka GPM, VSD įmokas turi mokėti nuo uždirbtų pajamų, tačiau

jiems yra nustatytos metinės lubos – 7 VDU (7*741,20 Eur=5188,40 Eur) (VSDĮ 10 str. 5 d.). Jeigu 4 EDV ir didesnį ūkį

turintis ūkininkas nėra GPM mokėtojas, įmokas jis moka nuo MMA per mėnesį. Šiems ūkininkams metų lubos – 4560

Eur (12*380 Eur).

*** Ūkininkų PSD įmokos pagal SDĮ 17 str. nuostatas mokamos nuo MMA.